odmaturuj z chemie pdf

Publikace je vhodná pro: studenty a uitele vech typ stedních kol jako ádná uebnice do vuky, maturanty jako kompletní pehled stedokolského uiva, uchazee o studium na vysokch kolách pi píprav na pijímací zkouky.
Fyzikální a chemické vlastnosti.
Satrapová: Odmaturuj z chemie.Ekonomie a podnikání, kuchaky / Vaíme pro zdraví, lékaská literatura.Management / Osobní rozvoj, ostatní, partnerské vztahy, pedagogika.Pijímací ízení, psychologie, rozvoj osobnosti, sociologie, filozofie, politologie, tuzemské slovníky, jazykovda.Základní chemické pojmy, atomy, molekuly, prvky, sloueniny.Otázky a cviení jsou zaazeny pímo do kapitoly Co je to chemie.Jak postupovat v pípad, e maturitu neudláte, jak a kde poádat o pezkoumání prbhu a vsledku zkouky, jak je to s opravnmi zkoukami.Strun sylabus: Co je to chemie?Uebnice Úetnictví, vzory smluv a písemností ivotní styl / Zdraví, mENU, rozcestnÍK.Jak naruto kecil episode 34 sub indo bude vypadat státní maturita v roce 2017?Poítae, pohádky, pozitivní mylení, práce, mzdy, pojitní, personalistika, právo.Homogenní a heterogenní reakce.Elektronová sturuktura a periodická soustava prvk.Seznamte se s novinkami u státní i profilové maturity, stáhnte si vzorové i ostré testy cermat, zjistte informace o termínech, obsahu a kritériích hodnocení spolené ásti státní maturity pro letoní rok.Cizojazyná literatura, clo, dan, dIÁE 2017, duchovní nauky / Ezoterika.
Názvy a chemické znaky prvk, poaduje se znalost pouze následujících prvk: Biogenní : O, C, N, H, P, S, Na, K, Mg, Ca, Cl, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, B, Al, V, Mo, I, Si, Sn, Ni, Cr, F,.
Cviení z názv prvk.