vpisi na fakultete 2013/14

Raunalnitvo in chatterbox 4 teacher's book informatika, - tudijski program Varstvo narave, - tudijski program Biopsihologija, - tudijski program Aplikativna kineziologija.
E-mail: Kandidati za mvp baseball 2003 ps2 iso vpis v tudijske programe Aplikativne kineziologije dobite vse informacije na: Telefon.Tudent prek spletne strani UP famnit vstopi v IS in izpolni vpisni list v skladu z navedenemi Navodili v predhodnem poglavju - Navodila za vpis v viji letnik in absolventski sta v tudijskem letu 2013/14. .2013 doba fakulteta za uporabne poslovne in drubene tudije Maribor.Postopek vpisa je povzet tudi v predhodnem poglavju Vpis v viji letnik in v absolventski sta - glej.V ISu rubriki Pronje / Pregled proenj tudent preveri stanje obravnave pronje, in sicer tako, da izbere gumb na levi strani.Letnik tudijskega programa.Leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev 2017/ Brez omejitve, minimum.Pojasnilo k plaevanju olnine olnino plaujejo naslednji tudenti:.V kolikor tudent izpolnjuje vse pogoje, Referat UP famnit tudentu odpre vpisni list v IS-u.2011 dala soglasje k razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske tudijske programe v tudijskem letu 2011/2012 na javnih in koncesioniranih tudijskih programih. .IAM Visoka ola za multimedije, Ljubljana.Tudentu, ki ne eli koristiti (vpisati) absolventskega staa, ni potrebno niesar urejati (tudent ne izpolni vpisnega lista ter ne plaa vpisnine za naslednje tudijsko leto saj bo referat.9.2013 tudenta uvrstil med pavzerje.2013 soglasje Vlade, rS k razpisu (doktorskih) tudijskih programov.2013 doba Fakulteta za uporabne poslovne in drubene tudije Maribor (2.Tudent v natisne vpisni list in pregleda, e so vsi vneseni podatki toni ter se nanj podpie ter mu priloi naslednjo zahtevano vancouver 2010 game crack dokumentacijo:.Stopnja ) -.Diplomanti se lahko prijavijo na redni tudij samo na mesta za diplomante v roku za prijavo za vpis za vzporedni tudij, za diplomante oziroma za nadaljevanje tudija po merilih za prehode, ki traja.Visoka ola za tehnologijo polimerov, Slovenj Gradec.
2011) Visokoolska prijavno-informacijska sluba je objavila podatke o tevilu prijav (prve elje) za vpis v prvi letnik v tudijskem letu 2011/2012 za slovenske dravljane in dravljane drav lanic Evropske unije - prvi prijavni rok.